Termini

EFEKTIVA

Novac koji je fizički prisutan u formi papirnih novčanica ili kovanog novca bilo da je strani ili domaći. Ovo je bankarski termin za gotovinu.

DEVIZE

Deviza je svako potraživanje u inostranstvu koje glasi na stranu valutu. Vrlo često se koristi u užem smislu kada označava stranu valutu.

KUPOVNI KURS

ADVERTISEMENT

Ili otkupni kurs se odnosi na cenu u domaćoj valuti po kojoj banke i menjačnice kupuju vašu efektivu (ili devize). Kupovni kurs je uvek manji od srednjeg kursa.

PRODAJNI KURS

Cena izražena u domaćoj valuti po kojoj banke i menjačnice prodaju stranu efektivu (ili devize). Prodajni kurs je uvek veći od srednjeg kursa.

SREDNJI KURS

Srednja vrednost izmedju kupovnog i prodajnog kursa. Jedino merodavan srednji kurs je srednji kurs Narodne Banke Srbije, sobzirom da banke i menjačnice mogu da različito maržiraju prodajni i kupovni kurs iste valute.

DIREKTA/INDIREKTNA KONVERZIJA VALUTA

Način izražavanja vrednosti jedne inostrane valute drugom inostranom valutom. Na primer, ako menjate EUR u USD prvo će te prodati EUR-e po kupovnom kursu, zatim otkupiti USD po prodajnom kursu (indirekta metoda). Direktna metaoda se odnosi na obračun po srednjem kursu i uglavnom je informativnog karaktera. Probajte na konvertoru valuta obe metode.